Supervision
SUPERVISION
Gør indblik til overblik
Supervision styrker dit samarbejde og kommunikation, det udvikler din faglighed og arbejdstrivsel.
Og nok så vigtigt - supervision forebygger stress og udbrændthed.

Har din personale- eller ledergruppe brug for tid til at bearbejde indtryk, udfordringer og forandringer?
Har du brug for en løbende refleksion over indsats og effektivitet i opgaveløsningen?
Og skal dit samarbejde og arbejdstrivsel have opmærksomhed?

Kontakt Claus Verner for en uforpligtende samtale på tlf: 26710638
Supervision
Ved Claus Verner

Definition og formål
Supervision er en kontraktmæssig, tidsbestemt, faglig bevidstgørende og udviklende personlig proces.
En proces, der indebærer hjælp til erkendelse af egne reaktioner, holdninger, løsningsstrategier og personlige stil i forbindelse med arbejdet.
Kontraktmæssig, idet supervision adskiller sig fra den daglige udveksling af erfaringer og oplevelser ved at være forpligtende og at foregå inden for nogle, på forhånd aftalte, rammer.
Tidsbestemt fordi den løber over en aftalt periode, ofte et år ad gangen, med et fast interval mellem hvert møde, typisk 4-6 uger, og med en afsluttende evaluering af kontrakt og forløb.
Det overordnede mål med supervision er at højne fagligheden.

Supervision styrker viden, retning og overblik
Overensstemmelse mellem tanke, ord og handling.

Supervision hjælper til at organisationens mål og værdigrundlag afspejles i gruppens fælles og individuelle arbejdsliv, og skaber fortrolighed med forståelsen af opgaveløsningen.
Det er vigtigt at forstå at retning og overblik også er en proces i forandring som det er afgørende for en moderne arbejdsgruppe at være i kontakt med, for at kunne orientere sig i sit liv.
Når supervision virker bliver den individuelle viden til fælles viden, den enkeltes læring og udvikling bliver delt af gruppen. Det betyder at den erfarede supervisionsoplevelse efterfølgende vil være fælles. Supervision er et redskab til at sætte personlig viden i spil blandt organisationens ledere og medarbejdere. Det er den slags viden der gør en forskel.

Faglighed og personlig gennemslagskraft
Når mening og trivsel er en del af vores arbejdsliv.

Et tilbagevendende møde med arbejdsteamet hvor individets faglige udfordringer bliver et fælles læringstema, hvor en tiltagende tryghed tillader stadig dybere udforskning, og hvor den enkelte og gruppen engagerer sig nysgerrigt i dilemmaet eller udfordringen til gavn for helheden og forståelsen af opgavens karakter og løsningsmuligheder.
Forandringer er en del af vores hverdag og det er i mødet med forandringer at vi udvikler os. Fagligt såvel som personligt. Vores møde med forandring er imidlertid betinget af vores personlige og faglige overskud og vores arbejdstrivsel. Når vi oplever opbakning og interesse fra vores nærmeste kolleger støtter vi hinanden i at imødekomme forandringer og orientere sig i forhold til dem.
Et møde hvor tilliden til deltagernes interesse og engagement støtter den enkelte i at turde stå frem med meninger og holdninger, som bidrager til nye måder at se på og skabe fornyet inspiration og kreativitet.

Samarbejde og kommunikation
Med sproget beskriver vi os selv og vores verden.

Det har afgørende betydning for et arbejdsfællesskab, det være sig ledere eller medarbejdere at det talte ord bliver forstået, at der kan stilles spørgsmål, og at der er en indstilling til at ville forstå og blive forstået. At holde en dialog levende kræver nærvær og åbenhed, det kræver mod til undersøge sine tanker og indstillinger, at sige dem højt og undersøge dem sammen med andre.
Supervision giver mulighed for at sætte sprog og dialog i centrum. Hvad er det der bliver sagt? Hvad menes der? Kan det udtrykkes på andre måder? Forstår alle meningen? Osv.

Arbejdstrivsel
Stress skal tages alvorligt

Supervision er et tilbagevendende møde, et ritual på arbejdspladsen hvor indre og ydre refleksion styrker fælles forståelse af arbejdsbetingelserne her og nu. Arbejdsbetingelser i form af dilemmaer, udfordringer, problemer og konflikter, såvel som mål og drømme.
Supervision bliver en måde at bearbejde og forholde sig til virkeligheden på. Hvad der kan gøres noget ved og hvad der ikke kan gøres noget ved. Det skaber grobund for realistiske beslutninger på egne og fælles vegne.
Det giver ro i sindet at vide at vi gør hvad vi kan, og det styrker roen når andre har den samme oplevelse og når vi oplever gensidig tillid og respekt...


Supervision
Ordet "supervision" betyder "oversyn".
Dvs. at se sig selv og sit arbejde oppe fra eller ude fra, at danne sig et overblik, at hæve sig fra den direkte interaktion og se på sig selv.
Supervision skaber faglig og personlig udvikling, for individet og for gruppen.Jeg kommer gerne forbi til en uforpligtende samtale og en kop kaffe.

Claus Verner Nielsen
Tlf: 26 71 06 38
claus@humancontact.dk

Stacks Image 60